سه شنبه، 13 خرداد 1399 | 2020 Tuesday 02 ,June  
معاون اول رئیس‌جمهور در همایش استانداران مطرح کرد:
اشتباه می کنند که دولت را ناکارآمد جلوه می دهند/ از مقطعی به من توصیه به سکوت کردند
15 اسفند 96

نگاه ایران:  معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه کسانی که در فضای منفی می دمند، به کشور خدمت نمی کنند، گفت : استیضاح و سوال حق مجلس است، ولی بهترین دستاورد کشور را عده ای به عنوان منفی ...