| چهارشنبه، 08 تیر 1401
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان:
نگاه ایران:  مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان با اشاره میزان ضریب نفوذ اینترنت کل در گیلان، گفت: گیلان با داشتن ۹۰.۲۶، ...