| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی خبر داد؛
نگاه ایران: معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان، از افزایش مستمری کسانی که سرپرست ...
رئیس سازمان بهزیستی خبر داد؛
نگاه ایران: رئیس سازمان بهزیستی از افزایش ۱۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی در سال آینده خبر داد. انوشیروان محسنی بندپی در بازدید از ...