| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
طبق آمار وزارت بهداشت؛
نگاه ایران:  بعد از هر زلزله، آتش سوزی، سیل و هر بحران خانمان برانداز دیگری، تازه یادمان می آید که ساختمان هایمان ...