| پنجشنبه، 07 بهمن 1400
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد:
نگاه ایران: معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم تقویت تشکل ها، اتحادیه ها و تعاونی های بخش کشاورزی ...