| پنجشنبه، 10 آذر 1401
نگاه ایران:در برنامه نود سه شنبه شب سماجت بیش از حد هوشنگ نصیرزاده و عادل فردوسی پور کار را به تهدید کوبیدن ...