| شنبه، 09 مهر 1401
آیا رودخانه شمرود روبه‌زوال زنده می‌ماند؟
نگاه ایران: رودخانه شمرود سیاهکل (۴۹،۶۵ شرقی و ۳۷،۹  شمالی) از رشته کوه های البرز غربی در دیلمان (۴۹،۵۴ شرقی و ۳۶،۵۳شمالی) ...