| دوشنبه، 04 مهر 1401
با بخشنامه سازمان اداری و استخدامی؛
نگاه ایران: سازمان اداری و  استخدامی در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی تاکید کرد دستگاه ها تقاضای به کارگیری نیروی قراردادی را ...