| شنبه، 05 آذر 1401
در نشست مدیرکل تعاون، کار و رفاه و اجتماعی عنوان شد:
نگاه ایران/مریم صابری: مدیرکل تعاون کار و رفاه و اجتماعی در نشستی که به مناسبت هفته تعاون با تعدادی از رسانه ها ...