یکشنبه، 19 مرداد 1399 | 2020 Sunday 09 ,August  

نگاه ایران:اولین سفر پادشاه عربستان به روسیه همچون سفرهای قبلی وی با انبوهی از چمدان های حاوی اثاث منزل و حتی مواد غذایی و همراهانی که تعداد آنها را ۱۵۰۰ تن ذکر کرده اند،برجسته شد. به گزارش روزنامه دیلی میل،گزارش شده ...