| شنبه، 05 اسفند 1402
در نخستین شنبه‌ی آبان؛
نگاه ایران: انجمن شعر و ادبِ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت، در نظر دارد شاعران را در نخستین شنبه ی ...
در نخستین روز فصل پاییز؛
نگاه ایران: عصری با شعر در انجمن شعر و ادب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت برگزار می شود انجمن شعر و ادبِ ...