| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تمام درآمدهای مالیاتی کشور اعم از مالیات بر ارزش افزده و مالیات مستقیم بالغ ...
وزیر اقتصاد :
نگاه ایران:  رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان با تاکید بر روابط دوستانه ایران و آذربایجان و برخورداری از ظرفیت های ...
نگاه ایران:روزنامه اعتماد با مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد مصاحبه کرده است. بخشی از مصاحبه را می خوانید: پیش از آنکه به عنوان وزیر اقتصاد ...
با حکم وزیر امور اقتصاد و دارایی؛
نگاه ایران: مرتضی بانک طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ ...
واکاوی انتقال مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به وزارتخانه اقتصاد و دارایی؛
مجید صیادنورد کارشناس مناطق آزاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران؛ علی رغم اینکه طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی "مصوب سال ...