| یکشنبه، 14 آذر 1400
به گزارش نگاه ایران : رئیس جمهور با بیان این که جمهوری اسلامی ایران اعلام می کند که قدرت ما در سایه منطق، ...