| شنبه، 05 آذر 1401
رشت و خلاء توسعه شهری جامعه محور؛
نگاه ایران / علیرضا فدائی پور * بخش پراهمیتی از معضلات درهم تنیده رشت کنونی را می توان در فاصله و شکاف مابین ...
نگاهی به وضعیت اجتماعی – اقتصادی صیادان در گیلان
[caption id="attachment_7397" align="alignright" width="147"] علیرضا فدائی پور *[/caption] در هرجامعه ای شیوه های تولید و نحوه اکتساب معیشت در ارتباط مستقیم با امکانات ...
[caption id="attachment_7397" align="alignnone" width="142"] علیرضا فدائی پور *[/caption] ظرف دو دهه اخیر رشت به عنوان بزرگ ترین شهر شمال کشور توسعه نامتوازنی را ...
[caption id="attachment_7397" align="alignnone" width="161"] علیرضا فدائی پور *[/caption] یکی از جلوه های فضاهای عمومی شهری در گیلان بالاخص شهر رشت که به نوعی ...
اولین هم اندیشی ترافیک،شهر و توسعه پایدار برگزار شد:
اختصاصی نگاه ایران/ مریم صابری: اولین هم اندیشی ترافیک، شهر و توسعه پایدار با همت «موسسه سبزکاران بالان»، «سرزمین ایده آل ما» و ...