| دوشنبه، 27 دی 1400
در روز جهانی ورزشی نویسان؛
نگاه ایران:گزارشگر و مفسر با سابقه ورزشی ایران دار فانی را وداع گفت. به گزارش ایسنا، عطاءالله بهمنش پس از یک ماه بستری ...
نگاه ایران: گزارشگر و مفسر با سابقه ورزشی ایران به دلیل عارضه سکته مغزی دار فانی را وداع گفت.  عطاالله بهمنش، به دلیل عارضه ...