| شنبه، 05 آذر 1401
برای سجاد مرادی عزیز و همنورد خستگی ناپذیرش امین طلوع گام به گام تا بام آرارات قدم برداشتید و نشان سربلندی خویش را ...