| سه شنبه، 09 آذر 1400
رییس جمهور در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر:
نگاه ایران : رییس جمهور در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر، آزادی در انتخاب راه، شغل و دستمزد منصفانه را حق کارگران دانست و ...