| دوشنبه، 27 دی 1400
در دیدار استاندار ژامبیل قزاقستان با استاندار گیلان مطرح شد:
نگاه ایران: استاندار ژامبیل جمهوری قزاقستان با بیان اینکه توانمندی های استان گیلان فرصت مطلوبی برای استان ژامبیل محسوب می شود گفت: با ...