| یکشنبه، 06 آذر 1401
شش برابر شدن سهم زنان در مدیریت
نگاه ایران:  «سهم زنان در پست های دولتی بیشتر شده است»؛ معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری این موضوع را در حساب توییتری ...
نگاه ایران:معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه طرح تنفس ۱۰ ساله جنگل را اجرایی می ...
                                                                                      *** روزنامه های اقتصادی و صنعتی ***                               *** روزنامه های ورزشی ***                  
                                                                                                *** روزنامه های اقتصادی و صنعتی ***                                       *** روزنامه های ورزشی ***                    
                                                                                                *** روزنامه های اقتصادی ***                                       *** روزنامه های ورزشی ***                  
*** روزنامه های اقتصادی *** *** روزنامه های ورزشی ***  
*** روزنامه های اقتصادی *** *** روزنامه های ورزشی ***
                                                                                          روزنامه های اقتصادی                                                  
                                                                                                *** روزنامه های اقتصادی ***                                       *** روزنامه های ورزشی ***                    
*** روزنامه های اقتصادی *** *** روزنامه های ورزشی ***  
                                                                                                *** روزنامه های اقتصادی ***                                       *** روزنامه های ورزشی ***                  
                                                                                            *** روزنامه های اقتصادی ***                                       *** روزنامه های ورزشی ***                  
                                                                                                  *** روزنامه های اقتصادی ***                                       *** روزنامه های ورزشی ***                  
                                                                                          *** روزنامه های اقتصادی ***                                 *** روزنامه های ورزشی ***                  
*** روزنامه های اقتصادی *** *** روزنامه های ورزشی ***