| شنبه، 24 مهر 1400
ثابت قدم در مراسم بهره برداری از پروژه هدایت آب های سطحی رشت عنوان کرد:
نگاه ایران: عصر روز یکشنبه بیستم فروردین مراسم بهره برداری از پروژه های هدایت آبهای سطحی و اجرای آسفالت به طول ۲۱۰۰ ...
با حکم محمدعلی ثابت قدم؛
نگاه ایران: با حکم محمدعلی ثابت قدم ، رضا عاشری به عنوان شهردار منطقه ۵ منصوب شد. پیش از این محمد تقی ...