| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران:21 سال دارم و تنها فرزند خانواده هستم. پدرم دارای شغل و درآمد خوبی است و منزل ما در بهترین نقطه ...
نگاه ایران:شاید حرف زدن با دیگران خصوصاً در جمع، برای تان سخت باشد. نگران نباشید. شما تنها نیستید. افراد زیادی در دنیا ...