| سه شنبه، 11 بهمن 1401
پسرخوانده مسن‌‌ترین فرد ایرانی مطرح کرد؛
نگاه ایران: پسرخوانده مسن ترین فرد ایرانی گفت: در حال حاضر و از روزی که بنده به یاد داشته باشم احمد صوفی ...
نگاه ایران:در خبری که روز گذشته منتشر شد، معلوم شد که در سرشماری های کهنسال ترین فرد ایرانی مردی به نام «احمد ...