| پنجشنبه، 20 بهمن 1401
از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور؛
نگاه ایران: رئیس امور منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور طی دستورالعملی نحوه صرفه جویی در هزینه ها را ...
نگاه ایران: مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: اگر مردم فقط ۱۰ درصد درمصرف برق صرفه جویی کنند نگرانی برای تأمین ...
مدیرعامل شرکت گاز گیلان:
نگاه ایران: مدیرعامل شرکت گاز گیلان گفت: گاز همه مشترکان گیلان وصل است و نیاز است برای تداوم این جریان صرفه جویی ...
مدیرعامل شرکت گاز گیلان:
نگاه ایران:مدیرعامل شرکت گاز گیلان با اشاره به قطع گاز از سوی شرکت ترکمن گاز ترکمنستان گفت: مشکلی در تامین انرژی گاز ...
توصیه هایی برای روزهای سرد سال؛
نگاه ایران: طهمورث بستانی رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان گیلان گفت: با توجه به سرمای شدید و برودت هوا در اغلب ...