| چهارشنبه، 02 تیر 1400
نگاه ایران: حسین آباد و روستاهای اطرافش بی آب و علف تر از آن بودند که بتوان نام آبادی بر آن ها ...
به دنبال انتشار گزارش گیل نگاه از وضعیت بیمارستان رازی رشت انجام شد؛
نگاه ایران/گروه اجتماعی: انتشار گزارشی با عنوان «ساعاتی در تریاژ بیمارستان رازی رشت که این روز ها به دلیل ازدحام عجیب بیماران ...
ساعاتی در تریاژ بیمارستان رازی رشت که این روز‌ها به دلیل ازدحام عجیب بیماران با کمبود امکانات روبه شده است؛
نگاه ایران/فاطمه صابری: صدای ناله بیماران در هم آمیخته است. بعد از وارد شدن به سالنی کوچک چشمانت گرد می شود؛ تخت ...
نگاه ایران:بهیار خشمگین که از درخواست های پی در پی همراه یکی از بیماران بیمارستان به ستوه آمده بود، با او دست ...