| یکشنبه، 03 مهر 1401
شهردار منطقه دو رشت خبر داد:
نگاه ایران: به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری رشت، مرتضی عاطفی از تغییر رویکرد در استفاده از سرای محله با هدف جذب ...
سه شنبه هر هفته انجام می‌شود؛
نگاه ایران:مرتضی عاطفی شهردار منطقه دو برنامه دیدار مستقیم با شهروندان را در برنامه های خود قرار داده است. به گزارش روابط عمومی ...