| چهارشنبه، 08 تیر 1401
رییس اداره صنعت معدن تجارت ماسال:
نگاه ایران: صبح روز سه شنبه همایشی با عنوان «اصناف، امنیت،پلیس» با حضور سرهنگ وحید اصلانی فرمانده پلیس شهرستان ماسال و علی حسینی رییس ...