| پنجشنبه، 10 آذر 1401
در نامه‌ای عنوان شد؛
نگاه ایران: جمعی از کتابفروشان رشت درنامه ای به دلیل آنچه آسیب های برگزاری نمایشگاه استانی کتاب در گیلان در مهرماه به ...
نگاه ایران:فرهاد تیمورزاده مدیرمسئول انتشارات تیمورزاده در یادداشتی کوتاه به توصیف وضعیت اسفناک چاپ و انتشار و خمیرکردن کتاب ها پرداخت. متن این ...
علیرضا پنجه ای،شاعران و روزنامه نگار:
نگاه ایران: علیرضا پنجه ای می گوید: سطح مالی مردم بالاتر آمده اما نسبت به کتاب کم رمق هستند. مردم ایران هفته ای ...
به گزارش نگاه ایران: «انتشار پانصدمین کتاب نشر فرهنگ ایلیا در آستانه ده سالگی آن. به هیچ مراسمی دعوت نیستید! این فقط یک ...