| دوشنبه، 06 تیر 1401
در غیاب مسوولین دولتی؛
نگاه ایران/ طاها عبداللهی: پویش «قلیان ها را گلدان کنیم» به تالش رسید. تعدادی از شیشه های جمع آوری شده قلیان در نمایشگاهی یک هفته ای ...