| دوشنبه، 04 مهر 1401
با کمک گروه خیریه «سفیران مهربانی» انجام شد؛
نگاه ایران/آدینه صالح نژاد: درد بیماری برایشان جانکاه بود اما دردی که از فقر و محیط نامناسب زندگی برجانشان سایه افکنده بود ...
نگاه ایران:مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت :در ی سال 94 تعداد 726 حادثه ناشی از کار به تأمین اجتماعی استان گزارش شد ...