| دوشنبه، 06 تیر 1401
گزارشی از سفر انجمن غار و غارشناسی ایران برای کشف یک افسانه قدیمی :
به گزارش نگاه ایران: در زبان ترکی «سو» به معنی آب و « باتان» به معنی محل فرو رفتن است ، پس «سوباتان» ...