| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
وزیر نفت :
نگاه ایران: وزیر نفت، توضیحاتی پیرامون انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت بنزین ارائه کرد. بیژن نامدار زنگنه در گفت وگو با پ ...
معاون وزیر نفت تکذیب کرد؛
نگاه ایران: معاون وزیر نفت با تکذیب در دستور کار داشتن افزایش قیمت و سهمیه بندی مجدد بنزین، گفت: مشکلی در تامین بنزین ...
وزیر نفت:
 نگاه ایران:وزیر نفت با حمایت از تک نرخی بودن قیمت بنزین گفت: اگر مجلس دو نرخی بودن قیمت بنزین را تصویب کند ...