| چهارشنبه، 02 تیر 1400
نگاه ایران: رییس اتحادیه نانوایان رشت گفت: اگر همچنان به ثابت نگه داشتن قیمت نان اصرار شود، شاهد خواهیم بود که برخی ...
نگاه ایران: زن کرمانی وقتی تکه ای از نان سنگک را در دهان گذاشت تصور نمی کرد تا پای مرگ پیش برود. روزنامه ایران ...
گیل نکاه:  فرورفتن سیخ نان بر سر کارگر ۳۶ ساله یک نانوایی درخمسه بازار رشت، او را راهی بیمارستان کرد. معاون عملیات سازمان ...
گزارشي از پوران، خانم معلم نانوا :
نگاه ایران: تنور خاموش شده، اما گرمایش هنوز نانوایی را گرم می کند. بربری های گردی که بخار از روی شان بلند ...