| سه شنبه، 08 آذر 1401
نگاه ایران:مدیرکل حوزه ریاست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری وجود تفاهم نامه مشترک میان این معاونت و وزارت بهداشت در رابطه با صدور کارت سلامت برای زنان خیابانی را تکذیب کرد. فضه پناهلو در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر صدور کارت سلامت برای زنان خیابانی بر اساس تفاهم نامه مشترک میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، گفت: صدور کارت سلامت برای زنان خیابانی یه هیچ عنوان به معاونت امور زنان و خانواده مربوط نمی شود. وی ادامه داد: ما با وزارت بهداشت تفاهم نامه مشترک داریم، اما در مورد بحث توانمندی زنان و ایجاد کلینیک های سلامت برای زنان است و ارتباطی به صدور کارت سلامت ندارد. شهیندخت مولاوردی نیز در واکنش به این خبر منتشر شده در کانال تلگرام خود نوشت: تفاهم نامه مورد اشاره اساسا وجود خارجی ندارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code