| دوشنبه، 04 مهر 1401
خبری از استاندار اسبق نیست؛
       کد خبر: 30142
نگاه ایران:  فرمانداری شهرستان رودسر اقدام به انتشار آگهی اسامی نامزدهای گیلان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخاباتی رودسر و املش در راستای اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کرد. آقای دانیال احمدیار فرزند سالار مشهور به خسرو کد ۱۲۱۴ آقای ابراهیم اسماعیلی لیما فرزند امان ا…. کد ۱۲۱۵ آقای صادق اکبری فرزند محسن کد ۱۲۱۶ آقای محمد بنی مهد کیوانی فرزند محمد ابراهیم مشهور به جعفر کد ۱۲۱۷ مصطفی حاکمی فر فرزند غلامحسن کد ۱۲۴۱ آقای علی مرتضی حسینیان فرزند عباس کد ۱۲۴۶ آقای محمد مهدی رهبری املشی فرزند حسن کد ۱۲۴۹ آقای بهمن رئیسی فرزند عباسعلی کد ۱۲۴۸ آقای اسدا… عباسی فرزند رضا کد ۱۲۵۶ آقای محمد علی جانی شوکی فرزند علی بابا کد۱۲۵۷ آقای رضا غلامی فرزند مرتضی کد ۱۲۵۸ آقای قاسم فرج پور خاناپشتانی فرزند نصرا… کد ۱۲۵۹ آقای جابر لطفی پور یاسوری فرزند حسینعلی کد ۱۲۶۷ آقای مسعود مجیدی فرزند ذبیح ا… مشهور به منصور کد ۱۲۶۸ آقای محمد صادق محمدی فرزند قدرت ا… مشهور به محمدی گیلانی کد ۱۲۷۱ آقای محمد حسین میرزاآقایی چالسکرایی فرزند نصیر مشهور به میرزایی کد ۱۲۷۴ آقای محمد تقی نجف زاده شوکی فرزند یوسف مشهور به دکتر نجفی کد ۱۲۷۵
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code