| دوشنبه، 04 مهر 1401
نگاه ایران: به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری رشت، مرتضی عاطفی از تغییر رویکرد در استفاده از سرای محله با هدف جذب مخاطب و مشارکت بیش از پیش شهروندان در این منطقه خبر داد و گفت: بدون تردید مدیریت شهری به تنهایی و بدون مشارکت و حضور شهروندان به کارآیی مطلوب دست نخواهد یافت و این امر با اهداف توسعه پایدار همسو نخواهد شد. عاطفی با بیان اینکه از آنجایی که یکی از راه های موثر مدیریت شهری در راستای نیل به اهداف پایداری اجتماعی در زندگی شهری، محدود شدن حوزه تصمیم گیری یک جانبه مدیران شهری و واگذاری برخی از وظایف به دیگران است، اظهار داشت: بهره مندی مناسب از قابلیت های محلی و ایده های محله محور، روشی سودمند در تحقق پایداری اجتماعی و دستیابی به توسعه پایدار می باشد. مدیر منطقه دو شهرداری رشت تصریح کرد: دستیابی به انسجام اجتماعی در مسایل عمومی و شهروندی می تواند با راه اندازی سرای محلات و بهره مندی از قابلیت های محلی مردم هر محله ایجاد و یا تقویت شود. عاطفی در ادامه افزود: برنامه ریزی صحیح و مدون برای سراهای محلات می تواند نقش موثر و مهمی در ارایه آموزش مسایل عمومی شهروندی ایفا نموده و نیز کمک شایان توجهی در شناسایی پتانسیل ها و نقاط قوت محلات و نیازمندی های آنان بر اساس قومیت و بافت فرهنگی هر محله، کند. مرتضی عاطفی با اشاره به اداره سرای محلات با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از پتانسیل های این بخش گفت: با توجه به تجربیات موفق در این حوزه، عدم تصدی گری نهادهای عمومی و ایفای نقش نظارتی در ارایه خدمات عمومی به شهروندان، دستیابی به موفقیت و ایجاد رضایت و افزایش میزان اعتمادسازی در مردم را به دنبال خواهد داشت. وی افزود: در همین راستا، شهرداری منطقه دو، اقدام به واگذاری سرای محله چهلتن به بخش خصوصی نموده و امیدوار است با برنامه ریزی مناسب، زمینه ارایه هرچه بهتر خدمات رسانی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی را به شهروندان فراهم نماید.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code