| دوشنبه، 27 دی 1400
[caption id="attachment_6614" align="alignnone" width="159"]کیوان بهمنش کیوان بهمنش[/caption] « با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان « ............. » منصوب می گردید.  » به جمله آشنای بالا  نگاهی از سر درد بیندازید ! جمله ای بسیار آشنا که ترجیع بند قافیه بسیاری از حکم های سازمانی است که توسط رهبران سازمان ها به نگارش در می آید ! و این جمله آشنا در شهر زیبای رشت آخرین بار در یک عصر پاییزی از تریبون  روابط عمومی سازمان شهرداری کلانشهر رشت به چرایی انتصاب تعجب آمیز یک بانوی حقوقی به سمت شهردار منطقه سه توسط دکتر ثابت قدم شهردار این شهر صادر گردید . نگارنده در این یادداشت بنا ندارد به موضوعاتی همچون حق مسلم شهردار در انتخاب مدیران و معاونین خویش و نیز حق و یا عدم حق اعضای محترم شورا در دخالت و یا عدم دخالت در انتصابات شهرداری بپردازد . ولی از منظر استانداردها و مدلهای گوناگون اداره سازمانها آیا اعضای محترم شورای شهر میتوانند به این موضوع ورود نمایند یا خیر !؟ قبل از ورود به این بحث بهتر است تعاریف زیر را برای درک بهتر موضوع با هم مرور نماییم : پست یا شغل : پست ثابت سازمانی در قانون استخدام کشوری و شغل مستمر در مقررات استخدامی شرکتهای دولتی از لحاظ این آئین نامه مترادف و یکسان به کار برده شده است و عبارت از مجموعه وظایف و مسئولیتهایی است که به موجب قانون بصورت مستمر یا غیر مستمر برای ارجاع به یک فرد در نظر گرفته می شود.   شرایط احراز : عبارت است حداقل شرایطی است که برای انجام وظایف و مسئولیتهای یک شغل در نظر گرفته می شود. اهم این عوامل عبارتند از : تحصیلات، تجربه، دوره آموزشی و کارآموزی و ... است. شرایط احراز از منظر بند  4-4-6  راهنمای فنی ایزو 10013 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران : «  4-4-6 - سازماندهی، مسئولیت و اختیار نظامنامه کیفیت بایستی شرحی از ساختار سازمان ارائه دهد. مسئولیت، اختیار و ارتباطات درون سازمانی می تواند به طرقی از قبیل نمودار سازمانی، نمودارهای گردش کار و/یا شرح شغل ها  مشخص گردد. این موارد بایستی در نظامنامه کیفیت گنجانده شود یا به آن ها ارجاع داده شود. »   شرایط احراز از منظر بند 6-2-2  استاندارد ISO 9001 :2008 : « 6-2-2 صلاحیت، آموزش و آگاهی : سازمان باید الف – صلاحیت های لازم برای کارکنان موثر بر انطباق با الزامات محصول/ خدمت را تعیین نماید. ب – در صورت کاربرد، آموزش یا سایر اقدامات لازم را جهت دستیابی به صلاحیت های مورد نیاز فراهم آورد. ج – اثربخشی اقدامات انجام شده را ارزیابی نماید. د – حصول اطمینان از اینکه کارکنان از مرتبط بودن و اهمیت فعالیت های خود و اینکه چگونه آن ها در دستیابی به اهداف کیفیت مشارکت دارند، آگاه هستند. ه – سوابق مناسب مربوط به تحصیلات، آموزش، مهارت و تجربه را نگهداری نمایید. به بند 4-2-4 رجوع کنید »   شرایط احراز از منظر مفاد ماده 15 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل : « بر اساس مفاد ماده 15 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ، هر گونه انتصاب افراد به مشاغل قابل تخصیص در رشته های شغلی موجود در طرح طبقه بندی مشاغل علاوه بر رعایت کلیه مقررات مربوط، مستلزم رعایت شرایط احراز مندرج در شرح رشته های شغلی مربوط است و در صورتی که انتصاب با توجه به مفاد تبصره یک ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موجب ارتقاء گروه مستخدم گردد، رعایت آیین نامه اجرایی ارتقاء گروه نیز الزامی خواهد بود. انتصاب برای مشاغل مدیران علاوه بر مقررات فوق با رعایت ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران موضوع مصوبه شورای عالی اداری مصوبه شماره 1426/1901 مورخ 11/1/1382 صورت پذیرفته ، ولی در خصوص انتصاب از لحاظ دایره شمول، معیارها و شرایط و فرآیند انتخاب در شمول ضوابط مذکور است و شرایط تحصیلی و تجربی مشاغل موصوف بر اساس ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور انجام می گیرد . »   شرایط احراز از منظر مفاد ماده 14 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل : « بر اساس مفاد ماده 14 آئین نامه اجرایی از تاریخ 1/1/1370 ، نحوه محاسبه قابل قبول مندرج در شرایط احراز رشته ای شغلی براساس تعاریف و ضوابط ذیل خواهد بود : الف ) تعریف تجربه: مراد از تجربه، آن بخش از خدمات دولتی و یا غیر دولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم گردد و با توجه به موارد زیر در تعیین گروه شغلی وی موثر باشد .   ب) تجربه مربوط : عبارت از ان قسمت از خدمات مستخدم است که در رشته مربوط به شغل مورد تصدی او باشد. ج) تجربه مشابه : عبارت از آن بخش از خدمات مستخدم است که در زمینه شغلی مورد تصدی او باشد (مانند تجربه کمک بهیار برای بهیاری ، تجربه کارپردازی برای انبارداری). د ) ضوابط احتساب تجربه:  با توجه به تعاریف فوق ، ضوابط مورد عمل برای محاسبه تجربه قابل قبول ، جمع ردیفهای زیر خواهد بود :
  • کلیه خدمات انجام شده در رشته مربوط به شغل مورد تصدی.
  • کلیه خدمات انجام شده در رشته های مشابه با شغل مورد تصدی.
  • از بقیه خدمات معادل جمع ردیف های یک و دو .
  شرایط احراز از منظر زیر معیار 3ب معیار سوم ویرایش 93 الگوی تعالی سازمانی  مرکز تعالی سازمانی : « 3ب - منابع انسانی، برنامه ریزی و مدیریت شده و بهبود می یابد. سازمان های متعالی: * تجزیه و تحلیل شغل را با ابزارهای مناسب اجراء و شرح شغل و شرایط احراز مورد نیاز شاغلین را مشخص میکنند. * منابع انسانی را براساس موجودی فعلی، اهداف آتی سازمان، عرضه درونی و بیرونی و تقاضای منابع انسانی برنامه ریزی و مدیریت می کنند. * عدالت محور ی را در شناسایی و جذب کارکنان توانمند، متعهد و شایسته با ابزارهای مناسب و از طریق منابع درونی و بیرونی به اجراء م یگذارند. * رویکردهای مناسب ی را بر ای به کارگماری، جامعه پذیری، انتصاب، ترفیع، توسعه کارراهه، جابجایی، جانشین پروری و آرایش مجدد کارکنان بکار می گیرند. * در برنامه ریزی و مدیریت منابع انسان ی از وجود عدالت، برقراری فرصت های برابر، رعا یت گوناگونی، شایسته سالاری و رعایت اصول اخلاقی اطمینان حاصل می کنند. »   طرح مساله : آیا شهردار رشت در انتصابات خود توجهی به شرایط احراز مشاغل دارد یا خیر ؟ نگارنده بر حسب علاقه مندی به سرنوشت شهر زیبای خود و نیز علاقه مندی و آرزومندی به نیک عاقبتی دکتر ثابت قدم شهردار رشت ، در رصد نمودن رزومه تجربی و علمی و تخصصی اکثر انتصابات شهردار جوان رشت به ویژه  انتصاب شهردار منطقه سه رشت ، این توجه ضروری شهردار به شرایط احراز مشاغل مدیران سازمان شهرداری رشت را یافت ننموده ام . حقیر بنا به تجربه کاری خویش انتخاب معاونین و مدیران ارشد و میانی سازمان شهرداری را حق مسلم شهردار میدانم و هرگونه ورود مستقیم اعضاء محترم شورا به این انتصابات را به منزله دخالت در امور اجرایی ، دخالت در اختیار رهبری ، سازماندهی ، هدایت و کنترل سازمان شهرداری میدانم ! ولی به راستی از منظر راهبردهای نظارتی کلان آیا شورای محترم شهر رشت نمیتواند نسبت به تعیین راهبرد شرایط احراز مشاغل در شهرداری ورود نماید ؟ پاسخ صریح بنده ؛ آری است و در این راستا به عنوان یک شهروند از اعضای محترم شورای شهر رشت مطالبه لایحه زیر را خواستارم : از منظر راهبرد نظارتی به منظور جلوگیری از هرگونه اصطکاک میان شورا و شهرداری در مباحث انتصاب معاونین و مدیران شهرداری ، ضرورت تدوین لایحه ای برای تعیین شرایط احراز مدیران سازمان شهرداری به شدت احساس میگردد. این کار نه تنها باعث جلوگیری از دخالت مستقیم اعضاء محترم شهر و اعمال سلیقه در انتصابات سازمان شهرداری میگردد ، بلکه با نظام مند نمودن انتصابات شهرداری ، باعث میگردد حق مسلم انتخاب معاونین و مدیران برای شهردار در چارچوب سند شرایط احراز ، محفوظ گردد . و از منظر دیگر وجود چنین مصوبه و چنین چهارچوبی مانع فشارها برای انتصاب افراد درشهرداری شده و انگیزه کافی برای تلاش بیشتر کارکنان فراهم می شود . و از دیدگاه توانمندسازهای کارکنان در مباحث تعالی سازمانی نیز این چهارچوب باعث مشخص شدن شرایط ارتقاء و احراز شغل در داخل شهرداری میشود و با قطعیت موجب دلگرمی بیشتر کارکنان شهرداری رشت خواهد شد . در خاتمه امید آن دارم اعضای محترم شورای شهر رشت با ورود به حوزه های استانداردی تعالی سازمانی و مطالبه مصوباتی همچون تدوین سند شرایط احراز مشاغل مدیریتی سازمان شهرداری رشت ، از طریق تعیین یک تیم کارشناسی قوی نسبت به این امر مهم یک اقدام عملی و زیربنایی انجام دهند ، چرا که کارهای بزرگ ، مردان و زنان بزرگی میخواهد که شرایط احراز هدایت این کشتی گرفتار امواج پرتلاطم را داشته باشند.   نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود. 
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code